Điều khoản và Điều kiện

Cập nhật lần cuối: Ngày 17 tháng 6 năm 2024

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi.

Diễn giải và Định nghĩa

Diễn giải

Các từ có chữ cái đầu tiên được viết hoa có nghĩa được xác định theo các điều kiện sau. Các định nghĩa sau sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở dạng số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Vì mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này:

  • Đối tác có nghĩa là một tổ chức kiểm soát, bị kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung với một bên, trong đó “kiểm soát” có nghĩa là quyền sở hữu 50% hoặc hơn cổ phần, quyền lợi vốn hoặc các chứng khoán khác được phép bỏ phiếu bầu giám đốc hoặc quyền quản lý khác.

  • Quốc gia đề cập đến: Việt Nam

  • Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Thỏa thuận này) đề cập đến Bhmed Việt Nam, Số 119 Hùng Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM.

  • Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.

  • Dịch vụ đề cập đến Trang web.

  • Điều khoản và Điều kiện (còn được gọi là “Điều khoản”) có nghĩa là các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Công ty liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ. 

  • Dịch vụ Mạng Xã hội Bên Thứ ba có nghĩa là bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung nào (bao gồm dữ liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ) được cung cấp bởi bên thứ ba có thể được hiển thị, bao gồm hoặc cung cấp bởi Dịch vụ.

  • Trang web đề cập đến Bhmed Việt Nam Chính thức, có thể truy cập từ https://bhmedvietnam.com/

  • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty, hoặc tổ chức pháp lý khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, tùy từng trường hợp.

Công nhận

Đây là các Điều khoản và Điều kiện điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ này và thỏa thuận hoạt động giữa Bạn và Công ty. Các Điều khoản và Điều kiện này đặt ra quyền và nghĩa vụ của tất cả người dùng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của Bạn được điều kiện hóa theo việc Bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu Bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các Điều khoản và Điều kiện này thì Bạn không được truy cập Dịch vụ.

Bạn tuyên bố rằng bạn trên 18 tuổi. Công ty không cho phép những người dưới 18 tuổi sử dụng Dịch vụ.

Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của Bạn cũng được điều kiện hóa theo việc Bạn chấp nhận và tuân thủ Chính sách Bảo mật của Công ty. Chính sách Bảo mật của Chúng tôi mô tả các chính sách và thủ tục của Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn khi Bạn sử dụng Ứng dụng hoặc Trang web và cho Bạn biết về quyền riêng tư của Bạn và cách luật pháp bảo vệ Bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật của Chúng tôi trước khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi.

Liên kết đến các Trang web Khác

Dịch vụ của Chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Công ty.

Công ty không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào. Bạn cũng công nhận và đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Chúng tôi khuyến cáo mạnh mẽ Bạn đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba mà Bạn truy cập.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của Bạn ngay lập tức, không cần thông báo trước hoặc trách nhiệm pháp lý, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, nếu Bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Khi chấm dứt, quyền của Bạn sử dụng Dịch vụ sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Giới hạn Trách nhiệm

Mặc dù có bất kỳ thiệt hại nào mà Bạn có thể gặp phải, toàn bộ trách nhiệm của Công ty và bất kỳ nhà cung cấp nào của nó theo bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này và biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của Bạn cho tất cả những điều trên sẽ được giới hạn ở số tiền thực sự được Bạn thanh toán thông qua Dịch vụ hoặc 100 USD nếu Bạn chưa mua bất cứ thứ gì thông qua Dịch vụ.

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp Công ty hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc hệ quả nào (bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc thông tin khác, gián đoạn kinh doanh, thương tổn cá nhân, mất quyền riêng tư phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ, phần mềm bên thứ ba và/hoặc phần cứng bên thứ ba được sử dụng với Dịch vụ, hoặc liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này), ngay cả khi Công ty hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó và ngay cả khi biện pháp khắc phục thất bại trong mục đích thiết yếu của nó.

Một số tiểu bang không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc hệ quả, điều này có nghĩa là một số giới hạn trên có thể không áp dụng cho Bạn. Ở các tiểu bang này, trách nhiệm của mỗi bên sẽ được giới hạn ở mức tối đa được luật pháp cho phép.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm “NHƯ HIỆN TẠI” và “NHƯ CÓ SẴN”

Dịch vụ được cung cấp cho Bạn “NHƯ HIỆN TẠI” và “NHƯ CÓ SẴN” và với tất cả các lỗi và khiếm khuyết mà không có bất kỳ bảo đảm nào. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Công ty, nhân danh chính mình và nhân danh các Đối tác và các nhà cấp phép tương ứng của mình và các nhà cung cấp dịch vụ của họ, từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm, dù là rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác, liên quan đến Dịch vụ, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý về tính thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và không vi phạm, và các bảo đảm có thể phát sinh từ quá trình giao dịch, quá trình thực hiện, sử dụng hoặc thực hành thương mại. Không giới hạn những điều đã nêu trên, Công ty không bảo đảm hoặc cam kết, và không đưa ra tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của Bạn, đạt được bất kỳ kết quả dự định nào, tương thích hoặc hoạt động với bất kỳ phần mềm, ứng dụng, hệ thống hoặc dịch vụ nào khác, hoạt động mà không bị gián đoạn, đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn hiệu suất hoặc độ tin cậy nào hoặc không có lỗi hoặc rằng bất kỳ lỗi hoặc khiếm khuyết nào có thể hoặc sẽ được sửa chữa.

Không giới hạn những điều đã nêu trên, Công ty cũng không đưa ra bất kỳ đại diện hoặc bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hoặc ngụ ý: (i) về hoạt động hoặc tính sẵn có của Dịch vụ, hoặc thông tin, nội dung và vật liệu hoặc sản phẩm bao gồm trên đó; (ii) rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; (iii) về độ chính xác, độ tin cậy hoặc tính thời sự của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được cung cấp thông qua Dịch vụ; hoặc (iv) rằng Dịch vụ, máy chủ của nó, nội dung hoặc email được gửi từ hoặc thay mặt cho Công ty không chứa virus, kịch bản, ngựa trojan, sâu, phần mềm độc hại, bom hẹn giờ hoặc các thành phần có hại khác.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số loại bảo đảm hoặc giới hạn các quyền theo luật định hiện hành của người tiêu dùng, vì vậy một số hoặc tất cả các loại trừ và giới hạn trên có thể không áp dụng cho Bạn. Nhưng trong trường hợp đó, các loại trừ và giới hạn được quy định trong phần này sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa có thể thi hành theo luật hiện hành.

Luật điều chỉnh

Luật pháp của Quốc gia, không bao gồm các quy tắc xung đột luật của nó, sẽ điều chỉnh các Điều khoản này và việc Bạn sử dụng Dịch vụ. Việc Bạn sử dụng Ứng dụng cũng có thể tuân theo các luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế khác.

Giải quyết Tranh chấp

Nếu Bạn có bất kỳ mối quan ngại hoặc tranh chấp nào về Dịch vụ, Bạn đồng ý trước tiên cố gắng giải quyết tranh chấp không chính thức bằng cách liên hệ với Công ty.

Đối với Người dùng Liên minh Châu Âu (EU)

Nếu Bạn là người tiêu dùng Liên minh Châu Âu, bạn sẽ được hưởng lợi từ bất kỳ quy định bắt buộc nào của luật pháp của quốc gia mà Bạn là cư dân.

Tuân thủ Pháp luật Hoa Kỳ

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng (i) Bạn không ở trong một quốc gia phải chịu lệnh cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ hoặc đã được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là “quốc gia hỗ trợ khủng bố”, và (ii) Bạn không có tên trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế của chính phủ Hoa Kỳ.

Tính Khả dụng và Miễn trừ

Tính Khả dụng

Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này được giữ là không thể thực thi hoặc không hợp lệ, điều khoản đó sẽ được thay đổi và diễn giải để đạt được các mục tiêu của điều khoản đó trong phạm vi tối đa có thể theo luật hiện hành và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Miễn trừ

Trừ khi được quy định tại đây, việc không thực hiện một quyền hoặc yêu cầu thực hiện một nghĩa vụ theo các Điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng của một bên để thực hiện quyền đó hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ đó bất cứ lúc nào sau đó cũng như việc miễn trừ vi phạm sẽ không cấu thành việc miễn trừ bất kỳ vi phạm nào tiếp theo.

Diễn giải Bản dịch

Các Điều khoản và Điều kiện này có thể đã được dịch nếu Chúng tôi đã cung cấp cho Bạn trên Dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng văn bản gốc bằng tiếng Anh sẽ chiếm ưu thế trong trường hợp có tranh chấp.

Thay đổi Điều khoản và Điều kiện này

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Nếu một sửa đổi là quan trọng, Chúng tôi sẽ cố gắng hợp lý để cung cấp thông báo ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Việc xác định một thay đổi quan trọng sẽ được quyết định theo quyết định riêng của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi sau khi các sửa đổi đó có hiệu lực, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản đã sửa đổi. Nếu Bạn không đồng ý với các điều khoản mới, toàn bộ hoặc một phần, vui lòng ngừng sử dụng trang web và Dịch vụ.

Liên hệ với Chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản và Điều kiện này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi: