“Gần 70 tuổi, tôi vẫn làm việc hiệu quả, tập trung phẫu thuật nhờ liệu pháp Thụy Sỹ và lối sống lành mạnh.”